Belaevenisse van ôs niej Broëdspaar en eur getuüge en Jeugbroëdspaar.

Dao zien we wir!

Iers veur idderein de beste winse vur ’t nieje jaor!

Weej zien dit jaor met ‘nne knaller mier ’t jaor ingesjaote,

 

Inmiddels hebbe weej same met ôs elders en de keuze commissie de puntjes op de “i” gezatte. Dae aovend hebbe weej alvas meuge sjpringe op ôzze eige mix. Wat is dae gaaf zeg! Deze zult geej ouch ongetwiefeld nog versjillende kiere gaon huure en den kenne weej uch zegge, doot lekker gek, sjpring, dans en laot gaon!

 

Nog efkes in sjpanning zitte…..en den meuge weej ôs veursjtelle aan alle Belhamels en Belhamelinnekes.

Kom op tied nao ‘t sjpruutjesmatinee, gangk nao ’t raojkreumke , bekiek de foto van ôs twieje en vul ’t breefke in. Geej maak den kans op eine leuke pries. Weej zien erg benied of geej kent raoje wae weej zien.

 

Belaef same met ôs de sjtart van eine geweldige vastelaovend. Alaaf!

 

JBB 2018

 

 

Ôngertösse...

Ôngertösse zien de körsdaag ouch wir achter de rögk en sjteit ‘t nieje jaor wír vur

de deur. Dees daag zien weej röstig doorgekômme, met natuurlik sjtiekumme lol um

wat d’r sjteit te gebeure.

Vur ôzze hoëgheid  geit ‘t d’r al aardig op aan, nag maar twië waeke, maar ouch

vur ôs is ‘t neet miër lang.

Weej winse de nieje hoëgheid ouch nag hiël vuël plezeer met ‘t sjtiekem lol hebbe um alles!

 

‘t Boërebroëdspaar en uçh getuuge winse idderein ein joeksig Niejjaor, met vuël lol, plezeer en baove al gezônkheid!

 

Wies euver dreej waeke!!!

 

 

Heej auch waer efkes ’n berichje van ôs

Inmiddels is Sinterklaos alwaer nao Spanje en sjteit de körsbaum al in de kamer.

Dit beteikent det ’t einde van ’t jaor waer in zich is. Weej knalle good ’t nieje jaor in. 2018 zal vur ôs hiel sjpesjaal zien.Tjuu…wat vluug d’n tied, al bijna januari!

 

Auch weej zien waeze sjoppe en hebbe ôs kleier beejein gezoch. De sjoon zien weej al sjtiekum in aan ’t laupe zoeëdet weej dao good op kenne sjpringe. Auch de waeg nao de fotograaf is door ôs gevonge. Vur ’t iers gans kompleet van veut wies aan de kop. Toch waal efkes vraemd die kap en pet op ózze kop. Maar gelökkig ware weej d’r gauw aan gewend en koste d’r leuke foto’s waere gemak. Same met ôs elders zien weej volop bezig met de veurbereidinge en aan ’t bedingke wat vur sjmoesjes we motte vertelle. ’t Blief waal hieël erg sjpannend allemaol.

 

Wae zal same met ôs die kèr gaon trekke? Weej hebbe al geprobeerd um deze van de plaats aaf te kriege maar det geit ôs helaas neet lökke allein! Dus haope weej det weej genóg hulp kriege van ’t groeëte broedspaar met ‘r getuuge. Met ôs allemaol same zal det zeker gaon lökke.

 

Verder winse weej alvas idderein sjoeëne fieësdaag en ’n goije roetjs nao ’t nieje jaor!

 

Hieël vuuel groetjes van ôs

 

 

Dao leepe weej den...

Dao leepe weej den, met ôs groëte boëdsjappetas. ‘T köpke nao ônger, want ow wië as ens eemus ôs zuut. Op nao Dückers um ôs kleijer oët te zeuke, maar nag sjpannender, eindelik kwaame weej te weite, wae d’r met die vastelaovesdaag naeve ôs kump te sjtaon.

De zenuwe gierde door ôs liëf, wat eine sjpannende tiëd is det gewaes. En den eindelik kwaam d’r ein eind aan dae geheimzinnige tiëd. Wat ein ôntlading en wat geweldig det weej dit alles same meuge doon!

Same hebbe weej ôs in t niej gesjtaoke. Det ging neet van ein leije daekske beej die men. De vrouwluuj ware vuël iëder klaor, die vônge ‘t neet zoë moeilik!

 

Ôzze volgende sjtap same, waas nao de fotograaf. Allemaol erg geheimzinnig wie det geregeld is. Op ein parkeerplaats môste weej hiël lang wachtte, wies ’t zeker waas det we d’r ôngezeen kôste kômme. Einmaol dao, höbbe weej dök in eine deuk gelaege, letterlik en figuurlik. ‘T bruudje is zellefs oët zien kledje gesjeurd.

 

En nôw alles vur de letste kiër besjpraoke is met de kemissie , begint wir get angers te sjpoëke in de kop. Want wat zien weej beniejd met wae weej nag miër die kér meuge trekke. Wae is ôs Jeugboërebroëdspaar?  ‘T blief sjpannend…wies in jannewari.

 

WEEJ HEBBE D’R ZIN IN, GEEJ AUG??

 

 

Auch weej wille efkes van ós laote huure

In de ierste waek van ’t nieje sjoeëljaor krege weej allebei aafzôngerlik bezeuk

van de jeugcommissie boerebroelof. Ze kwame ós de vraog sjtelle of weej JBB

2018 wille waere.

Jiehoe…..! Wie sjiek is det! Auch ós pap en mam ware hielemaol verras door

dit niejs. De raderwielkes in ôzze kop ginge op volle toere….met wae meug ich

det gaon doon?

Gelökkig haed ’t maar efkes gedeurd veurdet weej ós zooge.

 

’t Waas ’n super sjpannend moment kenne weej uch vertelle. Maar dae aov-

end hebbe weej same met ós pap en mam kennis gemak en weej kenne

zegge: “Laef en Belaef ‘t!” geit gans goot komme.

Kei sjpannend, kei sjiek en kei gaaf vinge weej ’t now al. Allein ’t geheim

haaije is toch soms waal ’n bietje lastig. ’t Leefste sjrieuwde weej ’t

euver ’t boere langk!

 

De veurbereidinge zien inmiddels al efkes bezig wat is det sjiek um al

lekker met dae vastelaovend bezig te zien. Natuurlik môtte weej

auch good beej de les blieve op sjoeël en zorge det weej genog con-

ditie hebbe door lekker te sjporte.

 

Weej gaon ós bes doon um same met alle kinger oet Belvend d’r ‘nne

kei gave vastelaovend van te make. Lekker springe, danse, knalle,

zinge en lol make……

 

Hiel vuul groetjes van ós

 

Op zaoterdigmorge ging de tillefoon...

Op zaoterdigmorge ging de tillefoon en kreeg ich opéns de vraog of weej getuuge wille waere van ‘t nieje Boërebroëdspaar.
Ich kreeg ‘t kaat en werm tegeliëk. Dit ken toch neet waor zien dach ich.
Ich waar éch efkes van sjlaag. Waar auch nag allein thoës, de kriebels waerde sjteeds erger.

 

Toen ‘t menke thoës kwaam, kôs ich ‘t eindelijk kwiët. En dae heufde d’r neet lang euver nao te dinke en zei geliëk: “ jao, det doon we”.
Mich leek ‘t auch waal kei leuk, maar ich vông ‘t auch waal ein bietje akelig. Nao eine nach sjlech te hebbe gesjlaope, dach ich auch weej doon ‘t gewuën.
‘T vastelaovesblood begint nôw al aardig te sjtruime beej ôs.

 

Nôw zien weej auch waal hiel beniejd wae ’t Boërebroëdspaar wuërd. Weej hebbe waal sjtiekem ein vermoede maar we meuge nag niks vraoge.
Bön bliej as weej strakkes saame met eur dit geheim kenne deile.

 

Weej zien der in idder geval klaor veur um saame met uch allemaol de vastelaovend te gaon belaeve.

 

Op eine lekkere zônnige vriëdig

Op eine lekkere zônnige vriëdig, kreege weej totaal ônverwach bezeuk van de hoësmeister van de Boërebroëlef. Weej onnaodinkend, nog sjteeds niks in de gaate. Kôm binne, zin in un tas koffie?

 

Toen kwaam de vraog, wilt geej in 2018 ôs Boërebroëdspaar waere? Weej keeke sjtôm verbaas en kôste eigelik gen antwoord gaeve.

 

Kei leuk dach ich , ut bruudje, maar wie, wat, wao, waorum, wiezoë, alles sjpoëkte mich door de kop.

 

Röstig woord d’r nag vanalles oëtgelag, met daobeej de opdrach, dink d’r maar efkes euver. Eigelik waas det gaar neet neüdig. De daag d’r nao hebbe we den aug maar vlot gebeld. Met de boëdsjap det weej HIEL GAER wille.

 

Maar wat ein sjtiekum gedeuns, neemus wao ze effe det niejs met kens deile.

 

Wae zulle de getuuge zien? Wie gaon ôs vriende reagere? Wat zal ôzze vastelaovend angers waere den veurgaonde jaore. D’r geit zônne haup door dae kop, en dat zal nog waal efkes zoë bliëve. Aug waal tôf, um zôn geheim beej dich te draage.

 

Beej ôs laef de vastelaovend nôw al, maar weej kenne neet wachte um ‘m dalik saame met uch te belaeve.

 

 

Belaevenisse van ôs Broëdspaar

In dees rubriek kent geej de belaevenissen laeze van 't niëje Broëdspaar, eur getuüge en Jeugbroedspaar 2018.

 

Facebook  YouTube   Twitter